Om Räddningshundar

Räddningshundar utbildas av Svenska Brukshundklubben på uppdrag MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) och deras uppgift är att söka efter människor vid extrema händelser inom Sverige t.ex ras och skred, raserade byggnader, tågolyckor. Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar.

Många kommunala räddningstjänster har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.
Svenska Brukshundklubben har uppdrag även från Sjöfartsverket att utbilda sjöräddningshundar.

Räddningshundens främsta uppgift

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer.

Några av räddningshundens uppgifter är att bland rasmassor söka upp och markera personer som begravts i rasområden. Räddningsarbetet ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer med bl a lösa underlag, höga höjder, rök, buller och eld.

Hunden tränas att söka av stora områden för att känna personvittring och att markera instängda personer. Räddningspersonal kan på detta sätt koncentrera sitt arbete och snabbt undsätta innestängda och skadade.

Nationella katastrofer

Räddningshundarna kan också göra betydelsefulla insatser vid andra katastrofer och händelser, t ex vid tågolyckor, vid sök efter försvunna personer eller vid sjöräddningsinsatser. Svenska Brukshundklubben har i uppdrag att utbilda räddningshundar till räddningstjänsterna. Flera kommuner har idag också tillgång till räddningshundar för insatser vid olika former av krissituationer.

Kurser för räddningshundar

Räddningshundkurser startar löpande under året på olika platser i landet. Kurserna arrangeras av lokala Brukshundklubbar. Är du intresserad av att gå en räddningshundutbildning och vill veta mer så kontakta den som är räddningshundombud i ditt område som vet var och när nästa kurs sker.

Område för rekrytering

Räddningshundar utbildas i hela Sverige men störst behov finns runt storstadsregionerna där räddninghundar är en extra förstärkningsresurs till den kommunla räddningstjänsten.

Många raser är lämpliga som tjänstehundar, även många blandrashundar. Det är egentligen inte rasen som avgör utan individens egenskaper. Hundarna måste vara arbetsvilliga, ha bra ”motor” och en tydlig ”on/off-knapp”. Med andra ord ska hunden kunna koppla av när arbetet är slutfört och komma igång snabbt när det är dags att arbeta.

Dessa egenskaper är viktiga för att hunden ska orka både fysiskt och psykiskt över tiden. Hunden måste klara av att vara fokuserad under arbetspass på flera timmar och orka arbeta i mycket krävande miljöer – och det gäller även hundföraren.

Krav på hunden

En hund som ska certifieras som tjänstehund får inte vara äldre än fem år. Det betyder att utbildningen måste påbörjas i god tid. Likaså ställs krav på att hunden har godkänd status på höfter och armbågar.

Sjöräddningshundar

Svenska Brukshundklubben utbildar, på uppdrag av Sjöfartsverket, räddningshundar med särskild kompetens att kunna utföra arbete från en båt, så kallade sjöräddningshundar.

Hunden som ett komplement

Hunden används som ett komplement till andra sökmetoder när man letar efter försvunna personer på sjön. Svenska Brukshundklubben samarbetar främst med Sjöräddningssällskapet, som är en ideell organisation.

Föraren är engagerad i Sjöräddningssällskapet och tillhör en station. Föraren övar också tillsammans med stationen, för att få ett bra samspel mellan hundförare och övrig besättning.

Utbildning

En sjöräddningshund är en hund som har samma grundutbildning som en ”traditionell” räddningshund. Därefter har man lärt hunden att söka från en båt. Hunden ska kunna stå på båten när båten åker och markera för personer som befinner sig på land eller i vattnet om den har fått upp vittring.

Idag finns det flera godkända sjöräddningsekipage i Stockholm och på västkusten. Under 2017-2018 genomför norra Sverige sina första sjöräddningshundkurser.

http://www.brukshundklubben.se/tjanstehund/raddningshund/