Kallelse till distriktmöte 2 maj 2019

Kallelse till DISTRIKTSMÖTE
Plats: Travbanan i KARLSHAMN
Tid: 2019-05-02 (torsdag), klockan 19.00

Förslag till dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst
4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Fastställande av dagordningen
6. KONGRESSHANDLINGARNA
7. Ekonomisk rapport.
8. Rapporter från distriktets olika kommittéer
9. Arbetsgrupp/tankekedja- Fler medlemmar inom SBK
10. Träningsledarkort
11. Övriga frågor
12. Nästa distrikts och kommittémöte den 1/10 kl. 19.00 på Karlshamns BK
13. Mötets avslutning
OBS! Anmälan om förtäring/specialkost senast den 25 april till
kontakt@sbkblekinge.se
VÄLKOMNA!
STYRELSEN